Тренінг центр

CAP. Управлінський облік 1

Про програму

Управлінський облік – дуже важлива сфера компетенції для професійного бухгалтера, яка необхідна для поточного і стратегічного планування діяльності компанії, для відповіді на запитання, в якому стані знаходиться підприємство, і як оцінити результативність. Ще донедавна в Україні управлінський облік (який, на відміну від фінансового, орієнтований на майбутнє, а не на минулі події), викладався недостатньо

Разом із підвищенням ролі бухгалтера, поширенням розуміння, що спеціаліст фінансової сфери повинен відігравати більш суттєву роль в ефективному управлінні бізнесом, поширюється і попит на фахівців зі знанням управлінського обліку

Програма дисципліни “Управлінський облік 1”

Основы управленческого учета

 1. Понятие управленческого учета: стратегия, цели и задачи
 2. Основные различия и сходства финансового и управленческого учета
 3. Сущность процесса принятия решений
 4. Этика в управленческом учете

Терминология и классификация затрат

 1. Понятие затрат
 2. Классификация затрат в зависимости от целей управленческого учета
  1. Классификация затрат с целью оценке себестоимости запасов и себестоимости реализации продукции
  2. Классификация затрат с целью планирования и принятия управленческих решений
  3. Классификация затрат с целью контроля и управления

Показное калькулирование – часть 1 (учет произведенных затрат)

 1. Краткая характеристика показного калькулирования
 2. Учет затрат на основные материалы
 3. Учет затрат на оплату труда основных работников
 4. Учет производственных накладных расходов
 5. Двухступенчатая система распределения затрат

Показное калькулирование

 1. Порядок накопления затрат в учетных регистрах при показном калькулировании
 2. Распределения производственных накладных расходов на заказ
 3. Учет нормативного и сверхнормативного брака при показном калькулировании

Попроцессное клькулирование

 1. Краткая характеристика
 2. Попроцессное калькулирование при отсутствии и наличии остатков в незавершенном производстве
 3. Попроцессное калькулирование при наличии полуфабрикатов
 4. Учет нормативного и сверхнормативного брака

Калькулирование по видам деятельности (АВС- костинг)

 1. Сущность калькулирования по видам деятельности
 2. Основные этапы, которые необходимо пройти в компании при разработке и внедрение АВС-костинг

Учет затрат комплексного производства и побочных продуктов

 1. Характеристика комплексного производства
 2. Методы распределения комплексных затрат
 3. Учет побочных продуктов

Управления запасами

 1. Причины наличия запасов связанные с ними затраты
 2. Экономически обоснованный размер заказа
 3. Время размещения заказа
 4. Резервный запас
 5. Система «точно в строк»

Калькуляция себестоимости с полным распределением затрат и по переменным затратам

 1. Калькуляция себестоимости с полным распределением производственных затрат («Абсорпшен-костинг»)
 2. Калькуляция себестоимости по переменным затратам «Директ-костинг»
 3. Причины различий в показателей операционной прибыли при разных подходов к калькулированию
 4. Преимущества и недостатки каждого из подходов к калькулированию

Анализ « Затраты-обьем продукции-прибыль» (CVP –анализ)

 1. Сущность CVP – анализа и его основные допущения
 2. Основные показатели CVP – анализа
 3. Использование CVP – анализа для принятия управленческих ришений

Принятие решений по ценообразованию

 1. Основные факторы, влияющие на решения по ценообразованию
 2. Ценообразование при принятии долгосрочных решений о цене
 3. Ценообразование при принятии краткосрочных решений о цене

Планирования и анализ отклонений

 1. Стратегия и бюджеты
 2. Операционный и финансовый бюджеты компании
 3. Гибкие бюджеты и преимущества их использования
 4. Анализ отклонений

Тривалість навчання по дисципліні “Управлінський облік 1” складає 60 академічних годин

Курс “Управлінський облік 1” є російськомовним, екзамен здається на російській мові