Тренінг центр

CAP. Фінансовий облік 1

Про програму

Дисципліна “Фінансовий облік” базується на Міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ, ІFRS). МСФЗ набувають все більшого поширення в Україні і світі, як універсальна “мова” фінансової звітності. Українські стандарти обліку побудовані на МСФЗ, а зміни в Законі “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” зробили МСФЗ частиною національного законодавства

Тому знання і вміння застосовувати МСФЗ на практиці стають насущною потребою все більшої кількості бухгалтерів в Україні – і ця тенденція буде тільки зростати.Курс охоплює наступні питання

Програма дисципліни “Фінансовий облік 1“

Фінансовий облік і звітність

 1. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби
 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності та концепція підготовки і представлення
 3. Мета фінансової звітності
 4. Фінансовий стан, результати діяльності та зміни у фінансовому стані
 5. Основоположні припущення
 6. Якісні характеристики фінансової звітності
 7. Поняття “елементи фінансової звітності”
 8. Визнання елементів фінансової звітності
 9. Вимірювання елементів фінансової звітності

Теперішня вартість грошей

 1. Основні поняття теперішньої вартості грошей
  1. Прості проценти
  2. Складні проценти
 2. Ануїтети
  1. Майбутня вартість простого ануїтету
  2. Майбутня вартість ануїтету до оплати
  3. Теперішня вартість простого ануїтету
  4. Теперішня вартість ануїтету до оплати

Короткострокові активи

 1. Поняття “короткострокові активи” та їх класифікація
 2. Грошові кошти
  1. Поняття “грошові кошти” та “еквіваленти грошових коштів”
  2. Відображення операцій з обліку грошових коштів
  3. Система внутрішнього контролю руху грошових коштів
 3. Рахунки до отримання
  1. Визнання і оцінка дебіторської заборгованості
  2. Безнадійні борги. Оцінка безнадійних боргів
  3. Відображення безнадійної дебіторської заборгованості
 4. Запаси
  1. Початкове визнання запасів
  2. Системи обліку запасів
  3. Методи розрахунку собівартості запасів
  4. Оцінка запасів на дату обліку

Довгострокові активи

 1. Поняття “довгострокові активи” та їх класифікація
 2. Основні засоби
  1. Вартість придбання основних засобів
  2. Наступні витрати
  3. Переоцінка
  4. Амортизація. Методи нарахування амортизації
  5. Припинення визнання основних засобів
  6. Знецінення основних засобів
  7. Розкриття інформації про основні засоби
 3. Нематеріальні активи
  1. Гудвіл та інші нематеріальні активи
  2. Початкове визнання та вимірювання
  3. Облік нематеріальних активів
  4. Облік витрат на дослідження та розробки
 4. Знецінення активів
  1. Обставини, що свідчать про знецінення активів
  2. Витрати від знецінення

Зобов’язання

 1. Поняття “зобов’язання“ та їх класифікація
 2. Короткострокові зобов’язання
  1. Рахунки до оплати
  2. Векселі до оплати. Процентні векселі
  3. Безпроцентні векселі. Облік безпроцентних векселів
  4. Податки до оплати
  5. Нараховані зобов’язання
  6. Поточна частина довгострокових зобов’язань
 3. Довгострокові зобов’язання

Оренда

 1. Поняття “оренда”
 2. Класифікація оренди
 3. Облік операційної оренди
 4. Облік фінансової оренди

Фінансові інструменти

 1. Поняття “фінансові інструменти”
 2. Визнання та оцінка фінансових активів
 3. Визнання та оцінка фінансових зобов’язань
 4. Облік облігацій, амортизація дисконту або премії по облігаціям

Оціночні зобов’язання, умовні зобов’язання та умовні активи

 1. Поняття “оціночні зобов’язання”
 2. Нарахування та облік оціночних зобов’язань
 3. Облік умовних зобов’язань та умовних активів
 4. Розкриття інформації про оціночні зобов’язання, умовні активи та умовні зобов’язання

Іноземна валюта

 1. Відображення в обліку курсових різниць від операцій в іноземній валюті

Капітал

 1. Статутний капітал акціонерного товариства
  1. Поняття та види акцій
  2. Відображення операцій з акціями з використанням методу обліку по номінальній вартості
 2. Статутний капітал неакціонерних компаній
 3. Нерозподілений прибуток
 4. Дивіденди. Види дивідендів. Відображення грошових дивідендів

Податок на прибуток

 1. Поняття “податок на прибуток”
 2. Податкова база активів і зобов’язань
 3. Визнання поточних та відкладених податкових зобов’язань та податкових активів
 4. Оподатковуваний прибуток. Різниця між обліковим та оподатковуваним прибутком

Події після звітної дати

 1. Поняття “подія після звітної дати”
 2. Події після звітної дати, які призводять до коректування фінансової звітності
 3. Події після звітної дати, які не призводять до коректування фінансової звітності
 4. Розкриття інформації про події після звітної дати

Облікова політика, зміна облікової політики та виправлення помилок

 1. Облікова політика, зміна облікової політики
 2. Поняття і види помилок
 3. Виправлення помилок

Основи підготовки фінансової звітності

 1. Фінансовий стан та балансова рівність
 2. Чистий прибуток
 3. Обліковий цикл
 4. Постійні і змінні рахунки
 5. План рахунків
 6. Коректуючі проведення
 7. Пробний баланс та робочі таблиці

Доходи та витрати. Закриваючі проведення

 1. Визнання доходів
 2. Визнання витрат
 3. Закриваючі проведення

Підготовка основних фінансових звітів

 1. Підготовка звіту про фінансовий стан
 2. Підготовка звіту про сукупний дохід

Звіт про рух грошових коштів

 1. Визначення
 2. Види діяльності, що представлені у звіті
 3. Представлення даних про рух грошових коштів від операційної діяльності
 4. Представлення даних про рух грошових коштів від інвестиційної діяльності
 5. Представлення даних про рух грошових коштів від фінансової діяльності

Основи консолідації

 1. Поняття “консолідація”
 2. Сфера застосування консолідованої фінансової звітності

Аналіз фінансової звітності

 1. Мета аналізу фінансової звітності
 2. Оцінка ліквідності та платоспроможності компанії
 3. Оцінка рентабельності

Професійна етика

 1. Поняття “професійна етика”
 2. Структура кодексу етики
 3. Фундаментальні принципи

Тривалість навчання по дисципліні “Фінансовий облік 1” складає 60 академічних годин

Курс “Фінансовий облік 1” є російськомовним, екзамен здається на російській мові