Тренінг центр

Програми BES

Про програму BES: Бухгалтерія з нуля. Спеціалізований практичний курс (40 акад. год.)

Бухгалтерія – перші кроки. Заповнюємо та подаємо основну звітність (форми звітів, терміни, правила подання). Основні поняття бухгалтерського та податкового обліку
Теорія бухгалтерського обліку. Основні ділянки обліку. Де знайти відповідь на будь-яке запитання: основні нормативні акти
Обліковуємо господарські операції. Які бувають документи. Первинні документи (накладна, рахунок фактура, платіжна відомість). Заповнюємо на практиці
Рахунки бухгалтерського обліку, інструкція їх застосування. Від бухгалтерських рахунків до фінансової звітності – від обліку господарських операцій до заповнення фінансової звітності два кроки
Облікові регістри. Проста та спрощена форми обліку. Облік приватних підприємців
Облік грошових коштів та касових операцій. Що необхідно знати про касу облік готівки на підприємстві. Заповнюємо касові ордери, Книгу обліку касових операцій. Реєструємо касові апарати
Оплата праці та кадровий облік. Приймаємо на роботу та звільняємо працівників. Нараховуємо зарплату. Відпустка та відпускні. Первинні документи та облікові форми
Податки та внески пов’язані із зарплатою. ПДФО, соціальні внески. Звітність по зарплаті та працівниках
Основні засоби. Надходження та вибуття основних засобів. Амортизація. Оренда. Нематеріальні активи
Запаси. Методика обліку вибуття запасів. Облік товарів в торгівлі. Надходження та реалізація. Облік малоцінки. Виробництво: матеріали на виробництві, готова продукція
Розрахунки з контрагентами – покупці та постачальники. Заборгованість – облік та списання
Облік доходу та витрат. Формування фінансового результати діяльності. Прибутки та збитки
Податки та податковий облік. Системи оподаткування – спрощена та загальна. Види податків, особливості нарахування та заповнення податкової звітності
Підприємство від реєстрації до ліквідації. Організаційно правові форми. Облік статутного капіталу та відносин із засновниками. Дивіденди
Приватні підприємці. Єдиний податок. Облік та оподаткування приватних підприємців
Відносини з контролюючими органами. Перевірки контролюючих органів. Як поводитися під час перевірки. Права суб’єктів господарювання

 

Про програму BES: Бухгалтерія з нуля. Спеціалізований практичний курс (64 акад. год.)

Лекційні заняття

Найменування тем консультаційних занятьКількість годин
Сутність бухгалтерського обліку, його концептуальні основи та завдання. Предмет, метод і методичні прийоми бухгалтерського обліку2
Балансове узагальнення. Поняття про бухгалтерський баланс, його побудова2
Документування та інвентаризація господарських операцій і майна підприємства. Суть та призначення облікової реєстрації. Форми бухгалтерського обліку2
Оцінювання та калькулювання в бухгалтерського обліку. Облік господарських процесів6
Організація бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності підприємств2
Формування та подання податкової та соціальної звітності2
Разом лекційних занять16

Практичні заняття

Найменування тем консультаційних занятьКількість годин
Групування господарських засобів підприємства за їх складом і джерелами формування2
Складання балансу підприємства. Оцінювання впливу господарських операцій на зміни в бухгалтерському балансі2
Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку4
Заповнення типових форм первинних облікових документів на прикладі умовного підприємства4
Складання бухгалтерської звітності4
Разом практичних занять16

Лабораторні заняття

Найменування тем консультаційних занятьКількість годин
Інструктаж з техніки безпеки. Загальне ознайомлення з роботою ПК. Знайомство з програмними продуктами для бухгалтерів2
Запуск бухгалтерських програмних продуктів. Ознайомлення та налаштування списку констант2
План рахунків і довідники: ознайомлення та налаштування2
Способи введення господарських операцій у бухгалтерських програмних продуктах. Введення початкових залишків2
Облік основних господарських операцій з використанням програмних продуктів12
Стандартні звіти в бухгалтерських програмних продуктах і їхнє використання4
Складання регламентованої (фінансової, податкової тощо) звітності в бухгалтерських програмних продуктах та їхнє подання користувачам електронним способом8
Разом лабораторних робіт32

По закінченні практичного курсу, учасник отримає:

  • Грунтовні теоретичні та практичні знання початкового рівня з питань бухгалтерського обліку
  • Сертифікат